Close

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities / Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Carlette van Zijl, domicilie houdende te Baronielaan 235, 4835JK Breda (hierna genoemd “Trainer”) zich verbindt, c.q. zal verbinden, jegens individuele personen en/of groepen van personen (hierna genoemd “Deelnemer(s)”) om Mindfulness Based Stress Reduction Training (ook wel aandachtsleer) te geven inclusief alle daarmede samenhangende werkzaamheden.
1.2 De Trainer is een professioneel opgeleide Mindfulness Based Stress Reduction Trainer, gecertificeerd in de hoogste categorie van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen.
Zij verleent haar diensten naar beste weten en kunnen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en zij betracht hierbij de grootste zorgvuldigheid.
1.3 De Mindfulness Based Stress Reduction Training (hierna genoemd “de Training”) behelst een duidelijk omschreven achtweeks programma met een praktische training voor het ontwikkelen van de vaardigheden voor Mindfulness en omvat:
– begeleide aandachts- en concentratie-oefeningen;
– bewegingsoefeningen;
– zit- en loopmeditatie.
1.4 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die personen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, bij de dienstverlening aan de Deelnemer(s) door de Trainer zijn betrokken.

Artikel 2 – Aanmelden

2.1 Aanmelding voor de Training vindt plaats door het inschrijfformulier op de website van de Trainer (www.vanzijlstressreductie.nl) volledig in te vullen en te verzenden.
Ingeval van een mondelinge aanmelding stuurt de Trainer het inschrijfformulier toe aan de Deelnemer, die vervolgens het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan de Trainer retourneert.
2.2 De Trainer stuurt na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging aan de Deelnemer ten bewijze dat de inschrijving definitief is en waarin tevens de geplande data van de Training zijn opgenomen.
2.3 Vanwege de kwaliteit van de Training en het beoogde eindresultaat behoudt de Trainer zich het recht voor de aanmelding van een Deelnemer te weigeren.
2.4 De Training vindt alleen doorgang bij acht of meer Deelnemers. Bij onvoldoende inschrijvingen volgt volledige restitutie van het inschrijfgeld binnen twee weken na afgelasting.
2.5 De Deelnemer verklaart door middel van ondertekening of online invullen en verzenden van het inschrijfformulier deze Algemene Voorwaarden van de Trainer te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

3.1 Met de schriftelijke bevestiging van de aanmelding stuurt de Trainer een factuur voor de volledige deelnamekosten aan de Deelnemer.
3.2 De factuur moet uiterlijk vier weken voor het begin van de Training geheel zijn voldaan. Na ontvangst van de deelnamekosten op de bankrekening van de Trainer is de inschrijving van de Deelnemer definitief.
3.3 Als geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft de Trainer het recht de Deelnemer de toelating tot de Training te weigeren en de gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde te geven, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
3.4 Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de Deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen.
Het is gewenst dat de Deelnemer, indien hij/zij door overmacht niet aanwezig kan zijn, dit voor aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maakt aan de Trainer.

Artikel 4 – Annulering

4.1 Annuleren door een Deelnemer kan schriftelijk geschieden door een brief met ontvangstbevestiging of per e-mail die door de Trainer voor ontvangst bevestigd is.
4.2 Tot zes weken voor aanvang van de Training is annuleren kosteloos. Daarna worden kosten in rekening gebracht.
4.3 Bij annulering tussen zes en vier weken voor de aanvang van de Training is 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
4.4 Bij annulering tussen vier en twee weken voor de aanvang van de Training is 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Daarna is 100% van de deelnamekosten verschuldigd.
4.5 In geval van annulering heeft de Deelnemer het recht zich gedurende de gehele Training te laten vervangen door een andere persoon die voldoet aan de toelatingseisen, te bepalen door de Trainer. De volledige deelnamekosten blijven dan verschuldigd.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 De Trainer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Deelnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Trainer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Trainer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
5.3 De Trainer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel de Trainer als de Deelnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Voor zoveel de Trainer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Trainer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, c.q. de reeds betaalde deelnemerskosten te behouden.
5.5 Als de Trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op een Trainingsdag, dan zal de Trainer trachten voor een vervanger te zorgen. Lukt dit niet, dan wordt een vervangende Trainingsdag aangeboden op een nader te bepalen datum.
5.6 Bij overmacht aan de zijde van Deelnemer, bijvoorbeeld door ernstige ziekte of een sterfgeval van een dierbare, kan de Trainer besluiten dat de deelnamekosten van kracht blijven en de Deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld om de Training op een ander tijdstip te volgen.

Artikel 6 – Persoonsgegevens / Geheimhouding

6.1 De Trainer, alsmede eenieder die vanuit de Trainer betrokken is bij de uitvoering van een Training, is verplicht om de gegevens waarover hij/zij de beschikking krijgt en waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, geheim te houden.
6.2 De Trainer en de Deelnemer(s) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben.
6.3 Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.4 De Trainer hanteert bij de geheimhoudingsplicht de regels conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
6.5 Naam-adres-woonplaats-telefoon- en e-mail gegevens van de Deelnemer(s) worden opgenomen in het adresbestand van de Trainer en worden slechts gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Training. Deze gegevens worden niet aan derden verschaft, tenzij dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer, dan wel uit hoofde van een wettelijke verplichting.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1 De Trainer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
7.2 Alle door de Trainer aan de Deelnemer verstrekte stukken, zoals brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, syllabi en welke andere in de Training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Trainer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
7.3 Het maken van geluidsopnames en/of beeldopnames tijdens een Training is alleen na toestemming van de Trainer en na overleg met de overige Deelnemers, toegestaan.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid / Vrijwaring

8.1 De Trainer is op generlei wijze aansprakelijk voor hetgeen de Deelnemer tijdens en/of na de Training met de opgedane kennis doet. Deelname aan de Training geschiedt op eigen risico van de Deelnemer.
8.2 De Trainer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor lichamelijke of psychische klachten van de Deelnemer, noch voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.
8.3 De Trainer is niet aansprakelijk voor schade van een Deelnemer, van welke aard ook, ontstaan in verband met de Training.
8.4 Indien de Trainer toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van de deelnamekosten van de betreffende Deelnemer. De Trainer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen e.d.

Artikel 9 – Toepasselijk recht / Geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Trainer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 De rechter in de vestigingsplaats van de Trainer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 – Vindplaats algemene voorwaarden

10.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de Trainer t.w. www.vanzijlstressreductie.nl.

Van Zijl Stressreductie dd 14-2-2019